Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELASTICA.PL

 

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym elastica.pl.
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

Definicje

 1. Sprzedawca – Folplast s.c Janusz Fidor, Rafał Różański z siedzibą w 05-850 Duchnice ul. Ożarowska 40/42, NIP: 534-218-39-11
 2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elastica.pl. 
 3. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 5. Towar – produkty oferowane przez Sklep.
 6. Zamówienie - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka.
 7. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
 8. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu przez Klienta danych.
 9. Dane - dane Klienta, w tym także dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
 10. Konto – konto w sklepie utworzone po dokonaniu Rejestracji Klienta, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupów w Sklepie.
 11. Cena - cena jednostkowa Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
 12. Koszty dostawy - koszty dostarczenia Zamówienia. Koszty dostarczenia Zamówienia pokrywa Klient.
 13. Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia

 

Warunki ogólne

 1. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu.
 3. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu.

 

Konto

 1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.
 3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym elastica.pl/pl/reg?.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta, które umożliwia składanie Zamówień.
 5. Dokonując Rejestracji Klient podaje m.in. następujące Dane:
  • login,
  • hasło
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • numer telefonu.
 6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 7. Login oraz hasło mają charakter poufny.

 

Złożenie zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:
  • za pośrednictwem Konta,
  • bez konieczności Rejestracji i Logowania, poprzez podanie Danych przy składaniu Zamówienia.
 2. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania promocji na stronie Sklepu.
 4. Kody rabatowe nie łączą się i nie dotyczą towarów przecenionych.
 5. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.
 6. Poprzez kliknięcie ikony "Złóż zamówienie" Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone z błędnie podanymi Danymi.
 8. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać przesłane w formie pisemnej listem lub pocztą elektroniczną na adres Folplast s.c Janusz Fidor, Rafał Różański, 05-850 Duchnice, ul. Ożarowska 40/42, e-mail: biuro@folplast.com.pl. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli przed jego upływem list zostanie wysłany.
 10. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Towar na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży. Koszty przesyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca powstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz pouczenie o prawach Konsumenta do odstąpienia od umowy stanową załączniki do niniejszego Regulaminu.
 13. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia zamówienia, co może mieć wpływ na realizację zamówienia.
 14. W przypadku niedostępności zamówionego towaru w Sklepie, Klient zostanie poinformowany o ewentualnym terminie dostępności lub zostanie mu zaproponowany towar alternatywny.
 15. W przypadku trwałej niedostępności towaru i nie zaakceptowania przez Klienta towaru alternatywnego, Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec sklepu związanych z niemożnością realizacji zamówienia. 
 16. Zmiana statusu zamówienia na "Przyjęte do realizacji" nie jest potwierdzeniem dostępności towaru.

 

Płatności

 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
  • płatność przelewem bankowym
  • w zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

  Płatności Shoper ( Blue Media) 
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A:

  Dostępne formy płatności Shoper (Blue Media): Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

  Formy zwrotu Płatność Shoper (Blue Media): W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  Czas realizacji zamówienia opłaconego poprzez Płatności Shoper (Blue Media) będzie liczony od momentu zaksięgowania płatności przez sklep elasctica.pl

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania wieloma zakupami (zamówieniami) w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elastica.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO więcej informacji na podstronie elastica.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/2

 3. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

 

 

Dostawa

 1. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia tj. otrzymania Towaru przez Klienta.
 2. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Podczas odbioru Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem składanym wobec kuriera.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 8 Regulaminu.
 5. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 6. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.
 7. W przypadku Zamówień kilku Towarów pochodzących od różnych producentów mogą one być realizowane w osobnych partiach.

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Towary oferowane w Sklepie są objęte ----------------------------- gwarancją producenta.
 2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Folplast s.c Janusz Fidor, Rafał Różański 05-850 Duchnice, ul. Ożarowska 40/42, e-mail: biuro@folplast.com.pl
 4. Aby reklamacja została przez Sprzedawcę rozpatrzona powinna zachować następujące warunki:
  • być złożona pisemnie na odpowiedni adres,
  • zawierać opis wady lub uszkodzenia,
  • reklamowany Towar powinien być dostarczony do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z gwarancją oraz dowodem zakupu,
  • reklamacja powinna być podpisana i zawierać aktualne dane Klienta.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 6. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w ust. 6 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 7. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar. W przypadku, gdy naprawa Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego Cenę lub zaproponuje inny Towar w podobnej Cenie.

 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych Folplast s.c Janusz Fidor, Rafał Różański z siedzibą w 05-850 Duchnice, ul. Ożarowska 40/42, NIP: 534-218-39-11

Dla Ciebie jako Klienta naszego sklepu internetowego elastica.pl umożliwiamy założenie konta w sklepie w celu zarządzania przez Ciebie wieloma zakupami (zamówieniami).

Jakie dane przetwarzamy w związku z realizacją zamówienia?

 • Dane konta (e-mail, hasło);
 • Dane niezbędne do wystawienia dokumentów księgowych;
 • Dane adresowe gdzie powinniśmy dostarczyć Twoje produkty z zamówień;
 • Dane związane z Twoją płatnością za zamówienia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 • Do momentu cofnięcia Twojej zgody na posiadanie konta w sklepie internetowym.

Czy udostępniamy Twoje dane?

 • Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie personelowi upoważnionemu przez Spółkę.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

 

KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 • W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.

 • Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

 • Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

 • Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

 • żądać wymiany towaru na wolny od wad,

 • żądać usunięcia wady.

 

 

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl